Etični kodeks

Člani fundacije SICEH smo "white hat" hackerji, to pa pomeni, da svoje znanje uporabljamo v skaldu z zakoni in ne povzročamo škode drugim. Spodaj je objavljen etični kodeks fundacije SICEH, ki se ga vsak član mora držati. Na koncu pa so objavljene tudi posledice kršenja kodeksa.

1. Slovenski etični hekerji, združeni v članstvu strokovnih svetov Fundacije SICEH, si prizadevamo za promocijo, pravno ureditev in spoštovanje poklica etičnega hekerja ter etičnega hekinga kot gospodarske dejavnosti, ter razvoj kibernetskega izobraževanja in kibernetske varnosti.

2. Slovenski etični hekerji se zavezujemo k etičnemu ravnanju na področju kibernetike in izjavljamo, da s svojim ravnanjem ne bomo povzročali moralne, gospodarske ali kakršne koli druge škode pravnim ali fizičnim osebam. Prav tako se bomo ravnali po naslednjih etičnih načelih, ki so vodilo našega delovanja. Spoštovanje zasebnosti in intelektualne ter druge lastnine:

  • a) Člani strokovnih svetov SICEH se zavezujemo k ščitenju vseh zasebnih, tajnih ali drugih podatkov, ki jih pridobimo pri opravljanju svojega dela, ter po svojih najboljših zmožnostih varujemo tovrstne podatke pred neavtoriziranim dostopom tretjih oseb. Podatkov v lasti naročnika, ki jih pridobimo pri opravljanju svojega dela, v nobenem primeru ne hranimo ali jih posredujemo tretjim osebam. Zavračamo neavtorizirano uporabo programske opreme ali procesov, ki so pridobljeni nezakonito ali etično sporno.
  • b) Razkritje ranljivosti:
    Člani strokovnih svetov SICEH se zavezujemo k popolni transparentnosti v svojem delovanju in smo zavezani poročati vse odkrite ranljivosti naročnikom in/ali primernim državnim ustanovam z namenom izboljševanja stanja kibernetske varnosti Republike Slovenije. O tehničnih podrobnostih ranljivosti javno poročamo izključno po obveščanju pristojnih institucij, ko so ranljivosti odpravljene ter ko imamo za objavo dovoljenje pristojne entitete.
  • c) Delovanje v skladu z dovoljenji:
    Člani strokovnih svetov SICEH se odrekamo etično spornim dejavnostim in svoje delo opravljamo v skladu s predhodno odobritvijo naročnikov ali predhodnim obvestilom primernih državnih ali drugih pristojnih ustanov.
  • d) Delovanje v skladu z zakonom:
    Člani strokovnih svetov SICEH se zavezujemo delovati v skladu z zakonom in se v nobenem primeru ne udeležujemo ilegalnih aktivnosti, povezanih s kriminalnimi kibernetskimi praksami ali drugimi hekerskimi skupinami, ki opravljajo pravno ali etično sporne prakse.

3. Strokovno sodelovanje: Člani strokovnih svetov SICEH smo zavezani nenehnemu razvoju in promociji stroke, z neprekinjenim osebnim razvojem na profesionalnem področju, ter se ravnamo po načelu deljenja znanja in informacij z drugimi člani strokovnih svetov in sodelavci Fundacije SICEH.

4. Član strokovnega sveta Fundacije SICEH lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki sprejme kodeks in se po njem ravna ter izpolnjuje pogoje za članstvo.

5. Članstvo v strokovnih svetih Fundacije je prostovoljno.

6. Izstop iz strokovnega sveta je na lastno željo ali z izključitvijo v primeru, da član strokovnega sveta krši etični kodeks.

7. Fundacija SICEH ne odgovarja za neetična dejanja članov svojih strokovnih svetov.

8. Fundacija SICEH si pridržuje pravico do dopolnitev in razširitev etičnega kodeksa v skladu z razvojem in aktualnimi potrebami na kibernetskem področju.

1. S podpisom dokumenta: “Soglasje – Etični kodeks SICEH” ste potrdili, da boste upoštevali etični kodeks in sprejeli posledice v primeru kršenja le tega.

2. Vsako neetično dejanje oz. kršenje zakona bomo obravnavali SKRAJNO RESNO ter jo ustrezno kaznovali.

3. Za izvrševanje kazni bo odločala uprava SICEH. Izvedi več >>

4. V primeru kršenja zakona bomo posameznike in kršitve prijavili ustreznim organom pregona.

5. Ob prijavi oz. sume, da je posameznik kršil kodeks oz. zakon bo imel možnost zagovora, pojasnitve dogotkov. V primeru, da uprava ugotovi, da je sup kršenja upravičen in resničen, sledijo ukrepi zoper storilca.

6. Vsako kršitev je vsak član dolžan prijaviti. V primeru, da to ne stori, postane sostorilec oz omogoča nadaljevanja kaznivega dejanja.

7. Poleg ukrepov, ki bodo izvršeni zaradi kaznivih dejanj storilca, ki so naštete v tem dokumentu, se bo kaznovalo kršenje kateregakoli drugega zakona Republike Slovenije. 

8. Možne sankcije oz. ukrepi, ki jih odredi SICEH fundacija so: opomin pred izključitvijo, izključitev iz SICEH, prijava in sodelovanje s organi pregona. Potem pa sodišče začne soditi kazensi postopek zoper storilca (možena tudi zaporna kazen). 

9. Vsi smo ljudje in delamo napake. Važno je, da jih ne ponovimo. Ampak če uprava ugotovi namerno kršenje in povzročanje škode bo ustrezno ukrepala.

10. Uničenje svojega imena, izguba spoštovanja ostalih, predpoved dela v kib. var. , zaporna kazen itd. so posledice, ki doletijo osebe, ki ne spoštujejo zakona in namerno povzročajo škodo.